umiejętności społeczne

Nauka bycia towarzyskim jest ważna dla życia osobistego i zawodowego: człowiek jest istotą społeczną i musi odnosić się do przetrwania i osiągnięcia sukcesu w życiu. W naszym codziennym życiu komunikacja, którą nawiązujemy z innymi ludźmi, może być skuteczna, produktywna i osiągać swój cel w zadowalający sposób lub, przeciwnie, może prowadzić do dezorientacji i być nieskuteczna. Jest wiele osób, które s

Czytaj Więcej

Techniki asertywne służą poprawie kompetencji asertywności, podstawowej umiejętności społecznej do poszanowania twoich praw, przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych. Może jeśli wytłumaczę ci serię codziennych sytuacji, które przytrafiły się nam wszystkim, zrozumiesz lepiej, aby służyło to w życiu asertywnością: „Jesteś w kolejce, aby zapłacić w supermarkecie i bardzo się spieszysz. Nagle ktoś wkrada się i n

Czytaj Więcej

Konflikty / problemy rodzinne są bardzo powszechne i mają szczególne cechy, i dotyczą sytuacji o wysokiej treści afektywnej. Z drugiej strony relacje między stronami są utrzymywane przez długi okres czasu. Konflikt to sytuacja, w której dwie lub więcej stron są postrzegane lub wyrażane jako niezgodne. Mogą one p

Czytaj Więcej

Główne style komunikacyjne są pasywne, asertywne i agresywne, przyjmowane, że asertywność jest najbardziej odpowiednia do nawiązywania osobistych relacji i komunikowania się. Komunikacja jest zdolnością, a także potrzebą człowieka, którego zdolności rozwijają się i poprawiają przez całe nasze życie. Dzięki niemu przek

Czytaj Więcej

Pasywną komunikację mają ludzie, którzy zazwyczaj nie są w stanie wyrazić swoich myśli lub punktów widzenia z obawy przed konfrontacją ze strony innych. Zazwyczaj nie uważa się ich za zdolnych do wydawania osądów lub opinii. Jest to bardzo nieefektywny i nieprzystosowany sposób komunikowania się, ponieważ osoba nie może zidentyfikować lub zaspokoić własnych potrzeb. Czasami agresja je

Czytaj Więcej

Ludzie aktywni to ci, którzy przewidują konsekwencje, ryzyko i możliwości. Ponadto działają w celu przewidywania i zmiany oczekiwanego przebiegu wydarzeń. Oznacza to, że nie zadowalają się oczekiwaniem na wydarzenia mające na celu podjęcie działań w konsekwencji, biorą odpowiedzialność za to, co się wydarzy. 11 Cechy osób o

Czytaj Więcej

Agresja to interakcja społeczna, często szkodliwa, mająca na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie. Może wystąpić w odwecie lub bez prowokacji. Ludzką agresję można zaklasyfikować jako agresję bezpośrednią i pośrednią, podczas gdy ta pierwsza charakteryzuje się zachowaniami fizycznymi lub werbalnymi, których celem jest wyrządzenie komuś krzywdy, przy czym ta druga charakteryzuje się zachowaniem mającym na celu zaszkodzenie relacjom społecznym jednostki lub grupy. Prawie wszystkie gatu

Czytaj Więcej

Dynamika rozwiązywania konfliktów stwarza sytuacje, w których pojawia się konflikt lub jego celem jest analiza i / lub rozwiązanie pewnego aspektu konfliktu, takiego jak komunikacja między różnymi członkami grupy, promowanie empatii, aby zobaczyć konflikt w przeciwnym razie itd. Dynamika ta jest szeroko stosowana w sektorze edukacji, w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zakładają wi

Czytaj Więcej

Termin wpływ społeczny odnosi się do zmiany osądów, opinii lub postaw jednostki, która ma być narażona na osądy, opinie i postawy innych. Proces wpływu społecznego jest przedmiotem zainteresowania studentów psychologii społecznej od XX wieku. Okrucieństwa popełnione w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej wzbudziły obawy o stopień wpływu, jaki można wywierać na ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie rozkazów i przestrzeganie schematów grupy. Badanych jest kilka zja

Czytaj Więcej

Komunikacja asertywna to zdolność do szacunku dla innych i szacunku dla innych w oparciu o język i postawę werbalną, niewerbalną. Jasna definicja to: „wyrażaj swoje opinie, gusta, pragnienia lub roszcz sobie prawa, szanując prawa innych osób”. Ważne jest rozwinięcie asertywnej komunikacji, ponieważ zobaczysz pozytywne efekty dla swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Oto kilka przy

Czytaj Więcej

Szantaż emocjonalny , Manipulowanie emocjonalne lub manipulacja psychologiczna ma miejsce wtedy, gdy osoba manipulująca ma skłonność do przekonywania innych do robienia rzeczy dla niej bardziej wygodnych niż do innych. Emocjonalny manipulator korzysta zatem kosztem innych. Wykorzystuje się zniekształcenia psychiczne i wyzysk emocjonalny z zamiarem przejęcia władzy, kontroli, korzyści i / lub przywilejów kosztem ofiary. Ważne jest

Czytaj Więcej

W tym artykule wyjaśnię, jak przekonać kogoś, czy to kobietę, mężczyznę, klienta, rodziców, dzieci i ogólnie do każdej osoby. Rozwijanie tej umiejętności pomoże ci zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, ponieważ pozwoli ci wpływać na innych ludzi. Przekonanie osoby o tym, w co wierzysz, to skłonienie go do przyjęcia nowej wiary lub odnowienia wiedzy na temat wcześniej istniejących pomysłów. Nie wszyscy ludzie przy

Czytaj Więcej

Ludzie z inteligencją emocjonalną mają zestaw umiejętności związanych z percepcją, zarządzaniem i regulowaniem swoich emocji i uczuć, a także innych. Część tych umiejętności może być skonfigurowana genetycznie, ale większość można się nauczyć w życiu, od dzieciństwa do dorosłości. Jak wiedzieć, czy masz in

Czytaj Więcej

Rozwijanie rodzajów podstawowych i najważniejszych umiejętności społecznych - u dzieci i dorosłych - jest jednym z krytycznych aspektów pełnego życia. Niektóre z jego najważniejszych funkcji to: budowanie relacji, utrzymywanie poczucia własnej wartości, zmniejszanie stresu lub nagród. Możesz mieć wysoki poziom wszelkiej inteligencji, chociaż jeśli nie wiesz, jak odnosić się do ludzi, będziesz miał przeszkody, które czasami będą nie do pokonania. Jako student będziesz m

Czytaj Więcej

Altruizm jest zasadą lub praktyką dbania o dobro innych. Jest to tradycyjna cnota wielu kultur i centralna koncepcja kilku religii. Słowo to zostało ukute przez francuskiego filozofa Aguste Comte jako altruizm, jako antonim egoizmu. Pochodzi z włoskiego słowa altrui, wywodzącego się z łacińskiego alteri , co oznacza „inni ludzie”. Bycie altrui

Czytaj Więcej

Najważniejsze funkcje językowe obejmują ujawnianie odniesień i reprezentacji świata, wyrażanie emocji i stymulowanie reakcji ludzi, z którymi współdziała. Funkcje te mogą być zawarte w procesie komunikacyjnym, w którym wszystko, co jest przekazywane, jest informacją między jednostkami. Jako zjawisko

Czytaj Więcej

Dynamika zaufania jest bardzo ważna dla promowania spójności i udziału wszystkich członków grupy. Aby rozpocząć korzystanie z tych dynamik, jest bardzo istotne, aby członkowie grupy znali się nawzajem i istniał między nimi pewien związek. Możemy korzystać z tego typu dynamiki zarówno w kontekście edukacyjnym, jak iw biznesie i we wszystkich typach grup. Ważne jest, aby

Czytaj Więcej

Komunikacja asynchroniczna to taka, w której interakcja między ludźmi nie występuje jednocześnie. Asynchronia dotyczy procesów w różnym czasie. List, który jest środkiem komunikacji, jest pisany i czytany w różnych momentach. Jak mówi etymologia tego słowa, jest to proces „poza czasem”, niezsynchronizowany. Komunikacja to p

Czytaj Więcej

Synchroniczna komunikacja to proces, za pomocą którego dwa lub więcej podmiotów dzieli dyskurs za pośrednictwem medium w czasie rzeczywistym. W tej koncepcji czynnikiem decydującym o tym, czy komunikacja jest synchroniczna czy asynchroniczna, jest czas. Najczystszymi przykładami tej komunikacji są te, które obejmują kilka osób w tym samym miejscu. Rozmowa z

Czytaj Więcej

Fizyczny kontekst komunikacji odnosi się do każdego z namacalnych i dostrzegalnych elementów poprzez zmysły, które otaczają mówców, gdy angażują się w wydarzenie komunikacyjne. Elementy te bezpośrednio wpływają na nadawcę i odbiorcę, ułatwiając lub komplikując przepływ wiadomości. Kontekst słowa ma s

Czytaj Więcej

Obligacje afektywne to głębokie i trwałe więzi, które łączą jedną osobę z drugą poprzez przestrzeń i czas. Jest to zjawisko, które pojawia się w większości ważnych relacji afektywnych w życiu człowieka. Dziedziną, w której więzi emocjonalne były najbardziej badane, jest relacja między rodzicami a dziećmi. Małe dzieci, będąc całk

Czytaj Więcej

Większość ludzi wie, że nasze zachowanie wyraża nasz stan wewnętrzny i mają rację, ale działa również na odwrót; Pozycja ciała może wpływać na nastrój. Poniżej omówię 10 niewerbalnych sztuczek językowych, dzięki którym możesz poprawić swoje wyniki, poczuć się lepiej i mieć więcej pozytywnych myśli. Jeśli chcesz kontynuować nau

Czytaj Więcej

Wykrywanie kłamstw jest możliwe, jeśli wiesz jak, a zwłaszcza jeśli ćwiczysz obserwowanie ludzi. Według psychologa Roberta Feldmana, który spędził ponad cztery dekady na badaniu zjawiska kłamstwa , ludzie kłamią średnio połowę razy podczas rozmowy z nieznajomym lub znajomym. Niektórzy kłamią nawet dwanaście razy w tym okresie. W tym artykule wyj

Czytaj Więcej

Wiedza o tym, jak czytać oczy danej kobiety - kobiety lub mężczyzny - może być wielką zaletą. Zwłaszcza część oczu, źrenice, nie tylko służą do wpuszczania światła do receptorów wewnętrznych, ale mogą również wskazać, że przechodzi ono przez nasz umysł. Często mówi się, że oczy „są oknem duszy” i że mogą wiele powiedzieć o osobie. Znaczenie oczu podczas interakcji z

Czytaj Więcej

Nauka mówienia „nie” bez poczucia winy zapewni Ci wspaniałe korzyści w kilku dziedzinach życia. Będziesz mieć mniejszy stres, jeśli odrzucisz współpracę, zmniejszysz wydatki, jeśli odrzucisz oferty reklam i więcej czasu dla ciebie, jeśli odrzucisz spotkania lub możliwe spotkania. Jeśli masz prawie kompulsywną potrzebę szukania zgody innych, możesz mieć również problemy z odrzucaniem żądań. W końcu mówienie nie oznac

Czytaj Więcej

Skuteczna komunikacja osobista w organizacjach i firmach jest bardzo ważna dla osiągnięcia celów i rozwijania osobistych relacji - Najbardziej złożone wyzwania życia, takie jak istotne relacje społeczne (matka / ojciec-dzieci, rodzina, para, praca itp.) lub postęp w karierze zawodowej wymaga prawidłowej obsługi komunikacji. Komunikac

Czytaj Więcej

Psychologia społeczna jest dyscypliną odpowiedzialną za naukowy wpływ wpływu obecności innych ludzi (rzeczywistych lub wyobrażonych) na myśli, zachowania i emocje jednostki. Jest to jedna z najważniejszych dziedzin psychologii stosowanej. Główną przesłanką psychologii społecznej jest to, że część ludzkich zachowań jest regulowana przez pewne normy społeczne. Mogą być obecne naw

Czytaj Więcej

Jeśli w tej chwili musieliście poznać nowych ludzi w celu nawiązania nowych przyjaźni, jak byście to zrobili? A jakich strategii użyłbyś do utrzymania tego związku w czasie? Być może dzięki tym pytaniom zdałeś sobie sprawę, że nie jesteś wyszkolony, że brakuje ci umiejętności poznawania ludzi, a nawet praktykowania podczas nawiązywania nowych relacji, a przede wszystkim, aby je utrzymywać. A może zdałeś sobie s

Czytaj Więcej
$config[ads_cat_netboard] not found