matematyka

Aby wiedzieć, które dzielniki wynoszą 60 , wygodnie jest zdać sobie sprawę, że są one również nazywane „czynnikami” liczby, która w konkretnym przypadku, który nas dotyczy, wynosi 60 lat. Jego dzielniki to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60, umieszczając je w ścisłej kolejności. Zauważmy ponadto,

Czytaj Więcej

Prostokąt charakteryzuje się płaską figurą geometryczną, która ma cztery boki i cztery wierzchołki. Z tych czterech boków jedna para ma tę samą miarę, podczas gdy druga para ma miarę, która różni się od miary pierwszej pary. Ta figura jest wielokątem typu równoległoboku, ponieważ przeciwległe boki prostokąta są równoległe i mają takie same wymiary. Kąty tworzące prostokąty

Czytaj Więcej

Właściwość clausurativa jest podstawową właściwością matematyczną, która jest spełniana, gdy operacja matematyczna jest realizowana za pomocą dwóch liczb, które należą do określonego zestawu, a wynikiem tej operacji jest inna liczba, która należy do tego samego zestawu. Jeśli dodamy liczbę -3, która należy do rzeczywistych, z liczbą 8, która również należy do rzeczywistych, otrzymujemy w rezultacie liczbę 5, która również należy do wartości rzeczywistych. W tym przypadku mówimy, że właści

Czytaj Więcej

Hipparch z Nicei był greckim astronomem i matematykiem, który wniósł fundamentalny wkład w rozwój astronomii jako nauk matematycznych i podstaw trygonometrii. Uważany jest za twórcę trygonometrii, ale najbardziej znany jest z przypadkowego odkrycia precesji równonocy. Chociaż jest powszechnie zaliczany do największych naukowców starożytności, niewiele wiadomo o jego życiu, a tylko jedno z jego wielu pism wciąż istnieje. Wiedza o pozosta

Czytaj Więcej

Matematyka służy niezliczonym funkcjom i wdrożeniom we wszystkich obszarach ludzkiego rozumowania, w tym humanistycznych specjalistów, chociaż jego główny wkład ma zastosowanie w karierze zawodowej, takiej jak inżynieria, administracja czy ekonomia. Matematyka to nauka badająca ilości, byty abstrakcyjne i ich związki, a także formy i logikę elementów. Oznacza to, ż

Czytaj Więcej

Typy całek , które znajdujemy w obliczeniach, to: Całki nieokreślone i Całki Zdefiniowane. Chociaż całki określone mają znacznie więcej zastosowań niż całki nieokreślone, należy najpierw nauczyć się rozwiązywać całki nieokreślone. Jednym z najbardziej atrakcyjnych zastosowań całek określonych jest obliczenie objętości bryły rewolucji. Oba typy całek mają te sa

Czytaj Więcej

Części płaszczyzny kartezjańskiej składają się z dwóch rzeczywistych, prostopadłych linii, które dzielą płaszczyznę kartezjańską na cztery obszary. Każdy z tych regionów nazywany jest kwadrantami, a elementy płaszczyzny kartezjańskiej nazywane są punktami. Płaszczyzna wraz z osiami współrzędnych nazywana jest płaszczyzną kartezjańską na cześć francuskiego filozofa René Descartesa, który wynalazł geometrię analityczną. Aby skonstruować płaszczyznę kart

Czytaj Więcej

Możesz szybko wiedzieć, które są dzielnikami 30 , a także dowolnej innej liczby (niezerowej), ale podstawową ideą jest dowiedzieć się, w jaki sposób dzielniki liczby są obliczane w ogólny sposób. Podczas omawiania dzielników należy zachować ostrożność, ponieważ można szybko ustalić, że wszystkie dzielniki 30 to 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 i 30, ale co z negatywami tych liczb? ? Czy są dzielnikami,

Czytaj Więcej

Zanim dowiesz się, ile setnych pasuje do jednej dziesiątej, należy wyjaśnić pojęcia dziesiątych i setnych. Pojęcie, z którego powstają te słowa, jest ułamkiem dziesiętnym. Wykorzystanie ułamków dziesiętnych jest bardziej codzienne niż można sobie wyobrazić. Mogą być stosowane od ceny produktu w sklepie do wagi koszyka owoców w supermarkecie. Przecinek na obrazie

Czytaj Więcej

Istnieje wiele działów, w których reszta to 300 . Oprócz cytowania niektórych z nich, pokazana zostanie technika, która pomaga zbudować każdą z tych podziałów, która nie zależy od liczby 300. Ta technika jest dostarczana przez algorytm podziału Euklidesa, który stwierdza, że: przy dwóch liczbach całkowitych „n” i „b”, gdzie „b” różni się od zera (b ≠ 0), są tylko liczby całkowite „q” i «R», takie, że n = bq + r, gdzie 0 ≤ «r» <| b | Liczby „n”, „b”, „q” i „r” nazywane są odpowiednio dywidendą, dzielnikiem, ilorazem i resztą (lub resztą). Należy zauważyć, że wymagając, aby pozostała część wyn

Czytaj Więcej

Istnieje kilka sposobów obliczania boków i kątów trójkąta . Zależą one od rodzaju trójkąta, z którym pracujesz. W tej okazji pokażemy, jak obliczyć boki i kąty trójkąta prostokątnego, zakładając, że pewne dane trójkąta są znane. Elementy, które zostaną wykorzystane to: - Twierdzenie Pitagorasa Biorąc pod uwagę trójkąt prostokątny z nogami „a”, „b” i przeciwprostokątną „c”, prawdą jest, że „c² = a² + b²”. - Powierzchnia trójkąta Wzór na obliczenie pola dow

Czytaj Więcej

Historia trygonometrii sięga drugiego tysiąclecia a. C., w studiowaniu matematyki egipskiej i w matematyce Babilonu. Systematyczne badanie funkcji trygonometrycznych rozpoczęło się w matematyce hellenistycznej i dotarło do Indii w ramach hellenistycznej astronomii. W średniowieczu kontynuowano badania trygonometrii w matematyce islamskiej; od tego czasu został zaadaptowany jako osobny temat na łacińskim zachodzie, począwszy od renesansu. Rozwój no

Czytaj Więcej

Ilość wektorowa lub wektor jest zdefiniowana jako ta, dla której konieczne jest określenie zarówno jej wielkości, jak i modułu (z odpowiednimi jednostkami) i jego kierunku. W przeciwieństwie do ilości wektorowej, wielkość skalarna ma tylko wielkość (i jednostki), ale nie ma kierunku. Niektóre przykłady wielkości skalarnych to między innymi temperatura, objętość obiektu, długość, masa i czas. Różnica między ilości

Czytaj Więcej

Aby określić, jaka jest różnica między ułamkiem wspólnym a liczbą dziesiętną, wystarczy obserwować oba elementy: jeden reprezentuje liczbę wymierną, a drugi zawiera całą część i część dziesiętną w swojej konstytucji. „Wspólna frakcja” to wyrażenie ilości podzielonej przez inną, bez wpływu na wspomniany podział. Matematycznie, wspólny ułamek j

Czytaj Więcej

Okres funkcji y = 3sen (4x) wynosi 2π / 4 = π / 2. Aby jasno zrozumieć przyczynę tego stwierdzenia, musimy znać definicję okresu funkcji i okres funkcji sin (x); Przydatne będą również informacje o wykresach funkcji. Funkcje trygonometryczne, takie jak sinus i cosinus (sin (x) i cos (x)), są bardzo przydatne w matematyce i inżynierii. Słowo okre

Czytaj Więcej

Największy wspólny dzielnik 4284 i 2520 to 252. Istnieje kilka metod obliczania tej liczby. Metody te nie zależą od wybranych liczb, więc mogą być stosowane w ogólny sposób. Koncepcje maksymalnego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności są ściśle powiązane, co będzie widoczne później. Tylko pod nazwą m

Czytaj Więcej

Ikagon lub izodekagon to wielokąt o 20 bokach. Wielokąt jest płaską figurą utworzoną przez skończoną sekwencję segmentów linii (więcej niż dwie), które otaczają obszar płaszczyzny. Każdy segment linii nazywany jest bokiem, a przecięcie każdej pary boków nazywane jest wierzchołkiem. W zależności od li

Czytaj Więcej

Ogólne równanie linii L jest następujące: Ax + By + C = 0, gdzie A, B i C są stałymi, x jest zmienną niezależną e i zmienną zależną. Nachylenie linii, oznaczane ogólnie literą m, przechodzące przez punkty P = (x1, y1) i Q = (x0, y0) jest następnym ilorazem m: = (y1-y0) / (x1 -x0). Nachylenie linii reprezentuje w pewien sposób nachylenie; bardziej formalnie stwierdzono, że nachylenie linii jest styczną kąta, który tworzy z osią X. Należy zauważyć, że

Czytaj Więcej

Dzieci w szkole podstawowej uczą się mnożnikowych problemów , po nauczeniu się operacji dodawania i odejmowania, zwanych także dodawaniem i odejmowaniem. Ważne jest, aby nauczyć dzieci, że mnożenie liczb całkowitych jest naprawdę sumą, ale ważne jest, aby nauczyć się mnożyć, aby te dodatki były szybsze i łatwiejsze. Istotne jest, aby

Czytaj Więcej

Aby wiedzieć, które są dzielnikami 24, a także jakiejkolwiek liczby całkowitej, rozkład następuje w czynnikach pierwszych wraz z kilkoma dodatkowymi krokami. Jest to dość krótki proces i łatwy do nauczenia. Kiedy wcześniej wspomniano o czynnikach pierwszych, należy odnieść się do dwóch definicji: czynników i liczb pierwszych. Pierwotna faktor

Czytaj Więcej

Krawędź sześcianu jest jego krawędzią: jest to linia łącząca dwa wierzchołki lub narożniki. Krawędź to linia, w której przecinają się dwie twarze figury geometrycznej. Powyższa definicja jest ogólna i dotyczy każdej figury geometrycznej, a nie tylko sześcianu. Gdy jest to postać płaska, krawędzie odpowiadają bokom tej figury. Nazywa się równoległo

Czytaj Więcej

Historyczne tło geometrii analitycznej sięga XVII wieku, kiedy Pierre de Fermat i René Descartes zdefiniowali swoją podstawową ideę. Jego wynalazek nastąpił po modernizacji algebry i algebraicznej notacji François Viète. To pole ma swoje podstawy w starożytnej Grecji, zwłaszcza w dziełach Apolloniusza i Euklidesa, którzy mieli wielki wpływ na tę dziedzinę matematyki. Podstawową ideą

Czytaj Więcej

Pryzmat trapezoidalny jest pryzmatem takim, że zaangażowane wielokąty są trapezami. Definicja pryzmatu jest geometrycznym ciałem, które jest utworzone przez dwa równe wielokąty i równoległe do siebie, a pozostałe ich powierzchnie są równoległobokami. Pryzmat może mieć różne formy, które zależą nie tylko od liczby boków wielokąta, ale od samego wieloboku. Jeśli wielokąty zaang

Czytaj Więcej

Wielokrotność 5 jest wiele, w rzeczywistości jest ich nieskończona liczba. Na przykład są liczby 10, 20 i 35. Interesującą rzeczą jest znalezienie podstawowej i prostej reguły, która pozwala szybko zidentyfikować, czy liczba jest wielokrotnością 5, czy nie. Jeśli spojrzysz na tabliczkę mnożenia 5, nauczaną w szkole, zobaczysz pewną szczegółowość liczb po prawej stronie. Wszystkie wyniki końc

Czytaj Więcej

Położenie liczb całkowitych i dziesiętnych jest oddzielone przecinkiem, nazywanym przecinkiem dziesiętnym. Część całkowita liczby rzeczywistej jest zapisywana na lewo od przecinka, a część dziesiętna liczby jest zapisywana po prawej stronie. Uniwersalna notacja do pisania liczby z częścią całkowitą i częścią dziesiętną oddziela te części przecinkiem, ale są miejsca, w których używają kropki. Na poprzednim obrazie widzi

Czytaj Więcej

Części ułamka są podzielone na trzy, które są: jego licznikiem, poziomym lub ukośnym słupkiem i jego mianownikiem. Dlatego, jeśli chcemy oznaczyć ułamek „ćwiartka”, notacja wynosi 1/4, gdzie liczba powyżej paska jest licznikiem, a ta poniżej jest mianownikiem. Kiedy mówimy o ułamkach, naprawdę mówimy o częściach, w których całość musi być podzielona. Liczby, które składają się

Czytaj Więcej

Rodzaje błędów pomiarowych mogą być losowe, systematyczne, lekceważące lub znaczące, między innymi. Jest znany jako błąd pomiaru różnicy między uzyskaną wartością a rzeczywistą wartością mierzonego obiektu. Czasami błąd jest tak minimalny, że uznaje się go za nieistotny. Oznacza to, że różnica między wartościami rzeczywistymi i zmierzonymi jest pomijalna i nie wpływa na wynik. W innych przypadkach błędy s

Czytaj Więcej

Równanie kwadratowe lub równanie drugiego stopnia mogą mieć zerowe, jedno lub dwa rzeczywiste rozwiązania, w zależności od współczynników, które pojawiają się we wspomnianym równaniu. Jeśli pracujesz nad liczbami złożonymi, możesz powiedzieć, że każde równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Rozpoczęcie równania

Czytaj Więcej

Przykłady skalarnych wielkości są obecne w życiu codziennym. Są to wielkości fizyczne, które określa tylko liczba rzeczywista, która wyraża jej miarę wraz z odpowiednimi jednostkami. Wręcz przeciwnie, wielkość wektora to taka, która oprócz posiadania liczby rzeczywistej i jednostek miary, wymaga również adresu i sensu, które należy całkowicie określić. Najczęstsze przykłady

Czytaj Więcej

Liczby służą nieskończoności zadań na świecie. W większości procesów, obiektów i miejsc liczby są zaangażowane, choć nie zawsze w oczywisty sposób. Jego głównym zastosowaniem jest umożliwienie zliczania obiektów. Trudniej jest znaleźć sytuacje, w których liczby nie są zaangażowane. Stanowią one centralną

Czytaj Więcej
$config[ads_cat_netboard] not found