4 metody badawcze w psychologii

Metody badawcze w psychologii odnoszą się do ogólnego planu działania wykonywanego w polu umysłu, w którym możemy znaleźć różne metody badawcze.

Każdy z nich określa szczegółowe regulacje, które należy zastosować. Podobnie każda metoda przyjmuje ogólną strategię, która warunkuje możliwości rozwoju każdego z jej etapów.

Z drugiej strony metody badawcze w psychologii charakteryzują się przedstawieniem konkretnych technik. Oznacza to szereg procedur do wykonywania różnych poszczególnych etapów, które umożliwiają zastosowanie samej metody.

Wreszcie, każda metoda badawcza w psychologii zawiera szereg konkretnych strategii, które są wykorzystywane do przeprowadzenia akcji. Strategie te są znane jako projekty.

W tym artykule omówiono pięć głównych metod badawczych stosowanych w psychologii. Podobnie, różne projekty, które można opracować w każdym z nich, są przeglądane

4 najczęstsze metody badań w psychologii

1- Metoda eksperymentalna

Metoda eksperymentalna jest strategią badawczą, której głównym celem jest ustalenie związków przyczynowych między zmienną zależną a zmienną niezależną.

Ta metoda jest wykorzystywana do manipulowania zmiennymi bezpośrednimi badania. Na przykład, gdy w psychologii chcesz sprawdzić, jaki związek przyczynowy istnieje między wiekiem a rozwojem konkretnej psychopatologii, możesz zaprojektować badanie, w którym wiek jest bezpośrednio manipulowany.

Metoda eksperymentalna pozwala, na przykład, przeciwstawić skuteczność terapii psychoterapeutycznych, badając skutki, jakie te efekty wywierają na przebieg zdeterminowanej psychopatologii.

Podobnie, metoda ta pozwala na opracowanie większości badań naukowych na temat psychopatologii i czynników związanych z ich rozwojem i ich etiologią.

Metoda eksperymentalna wyróżnia się jako tryb badań, który zapewnia większą kontrolę wewnętrzną, ponieważ pozwala kontrolować potencjalnie zanieczyszczające zmienne wyników.

Ponadto pozwala również na wysoki stopień interwencji badacza, który może działać bezpośrednio na warunki występowania badanego zjawiska.

W ramach metod eksperymentalnych można stosować różne projekty i strategie badań. Główne z nich to porównanie grup i unikalnych przypadków.

a) Porównanie grup

Projekty porównania grup, jak sugeruje ich nazwa, charakteryzują się projektowaniem badania, w którym wyniki są porównywane między dwiema grupami.

W każdej grupie modyfikuje się szereg elementów (zmiennych niezależnych) w celu zaobserwowania, w jaki sposób wpływają one na cel badania (zmienne zależne).

W ramach porównania grup można tworzyć różne projekty eksperymentalne. Główne to:

 • Strategia jednoczynnikowa : kiedy używana jest pojedyncza zmienna niezależna, która mierzy wpływ na zmienną zależną.
 • Strategia wielozmienna : gdy używane są dwie lub więcej zmiennych niezależnych i ich wpływ na zmienną zależną.
 • Strategia jednoczynnikowa : gdy manipulowana jest tylko zmienna niezależna, która jest operacjonalizowana w określonej liczbie wartości lub poziomów. Wartości te generują taką samą liczbę warunków eksperymentalnych, jakie należy zastosować do podmiotów badania.
 • Projektowanie czynnikowe : gdy dwie lub więcej zmiennych niezależnych jest obsługiwanych jednocześnie i dostarcza informacji nie tylko o konkretnych skutkach każdej ze zmiennych.
 • Projekt przedmiotu : gdy różne grupy badanych poddawane są różnym warunkom eksperymentalnym. Strategia ta pozwala porównać miary zmiennych zależnych i ocenić wpływ zmiennej niezależnej.
 • Projekt intresubject : kiedy każdy podmiot eksperymentu działa jako kontrola lub odniesienie samego siebie. W ten sposób każdy z uczestników zapewnia serię zapisów lub obserwacji, które odpowiadają różnym poziomom zmiennej niezależnej.
 • Projekt pełnej randomizacji : kiedy przypisanie badanych do warunków eksperymentalnych odbywa się losowo. Źródło danych jest zawsze reprezentatywną próbką grupy podmiotów, którą reprezentuje.
 • Ograniczony projekt : kiedy techniki blokowania są używane podczas przypisywania przedmiotów do grup.

b) Unikalny przypadek

Projekty pojedynczych przypadków charakteryzują się oceną pojedynczego przedmiotu. Mogą przedstawiać element przerwania w wyniku zastosowania leczenia psychologicznego.

Ten rodzaj metody eksperymentalnej ocenia zmianę generowaną przez zastosowanie danej interwencji u osoby. Podstawowe aspekty projektu pojedynczego przypadku to:

 • Oceniany jest czasowy składnik interwencji.
 • Przerwa wykonana przez interwencję jest oceniana.
 • Kolejne zapisy są przeprowadzane w czasie zachowań danego przypadku przed, w trakcie iw niektórych przypadkach po wycofaniu leczenia.

2- Metoda quasi-eksperymentalna

Metoda quasi-eksperymentalna jest metodą badawczą, która ma na celu promowanie badania problemów o znaczeniu społecznym i zawodowym.

Aspekty, które są badane za pomocą tej metody, nie można przenieść do laboratorium, ale należy je zbadać za pomocą kontrolowanych procedur.

Podziel się z metodą eksperymentalną oceną wpływu konkretnej zmiennej na inną interesującą zmienną, ale jest ona zróżnicowana poprzez brak losowych przypisań w grupach eksperymentalnych

3- Metoda selektywna

Metoda selektywna stanowi strategię badawczą, w której badane zmienne nie są bezpośrednio manipulowane. Ta manipulacja odbywa się poprzez wybór przedmiotów badania.

Tak więc zmiennymi istotnymi dla badania nie są celowe manipulacje, ale wybór wartości z samej ich natury.

Przykładem zastosowania tej metody badań w psychologii jest badanie urazów mózgu. W takich przypadkach musisz wybrać osoby, które doznają pewnego rodzaju urazu przed przeprowadzeniem badania.

4- Metoda obserwacyjna

Wreszcie metoda obserwacyjna jest rodzajem badań, które opierają się na obserwacji spontanicznych zachowań ludzi w naturalnym kontekście.

Ten rodzaj badań próbuje pogodzić poziom usystematyzowania i rygoru w celu opracowania wiedzy naukowej z ochroną maksymalnego stopnia realizmu.