Jaka jest lokalizacja liczb całkowitych i dziesiętnych?

Położenie liczb całkowitych i dziesiętnych jest oddzielone przecinkiem, nazywanym przecinkiem dziesiętnym. Część całkowita liczby rzeczywistej jest zapisywana na lewo od przecinka, a część dziesiętna liczby jest zapisywana po prawej stronie.

Uniwersalna notacja do pisania liczby z częścią całkowitą i częścią dziesiętną oddziela te części przecinkiem, ale są miejsca, w których używają kropki.

Na poprzednim obrazie widzimy, że cała część jednej z liczb rzeczywistych to 21, a część dziesiętna to 735.

Lokalizacja całej części i części dziesiętnej

Opisano już, że gdy zapisywana jest liczba rzeczywista, notacja używana do oddzielenia całej jej części od części dziesiętnej to przecinek, dzięki któremu będziemy wiedzieć, jak zlokalizować każdą część podanej liczby.

Teraz, tak jak cała część jest podzielona na jednostki, dziesiątki, setki i więcej, część dziesiętna jest również podzielona na następujące części:

- Dziesiąte s: jest pierwszą liczbą po prawej stronie przecinka.

- Setki : jest to druga liczba po prawej stronie przecinka.

- Tysiące : to trzeci numer na lewo od przecinka.

Dlatego liczba obrazów na początku jest odczytywana jako „21 z 735 tysięcznych”.

Dobrze znanym faktem jest to, że gdy liczba jest liczbą całkowitą, zera dodane na lewo od tej liczby nie wpływają na jej wartość, to znaczy liczby 57 i 0000057 reprezentują tę samą wartość.

Jeśli chodzi o część dziesiętną, dzieje się coś podobnego, z tą różnicą, że zera należy dodać po prawej stronie, aby nie miały wpływu na ich wartość, na przykład liczby 21 735 i 21 73500 są w rzeczywistości tą samą liczbą.

Z powyższego można wywnioskować, że część dziesiętna dowolnej liczby całkowitej wynosi zero.

Prawdziwa linia

Z drugiej strony, podczas rysowania linii rzeczywistej, zaczynamy od narysowania linii poziomej, następnie w środku umieszczamy wartość zero, a na prawo od zera oznaczamy wartość, do której przypisana jest wartość 1.

Odległość między dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi jest zawsze równa 1. Dlatego, jeśli umieścimy je na linii rzeczywistej, otrzymamy wykres podobny do następującego.

Na pierwszy rzut oka można uwierzyć, że między dwiema liczbami całkowitymi nie ma liczb rzeczywistych, ale prawda jest taka, że ​​istnieją nieskończone liczby rzeczywiste, które są podzielone na liczby racjonalne i irracjonalne.

Liczby wymierne i irracjonalne znajdujące się między liczbami całkowitymi n i n + 1 mają część całkowitą równą n, podczas gdy ich część dziesiętna zmienia się wzdłuż całej linii.

Na przykład, jeśli chcesz umieścić liczbę 3, 4 na linii rzeczywistej, najpierw zlokalizuj, gdzie są 3 i 4. Teraz ten segment linii jest podzielony na 10 części o równej długości. Każdy segment będzie miał długość 1/10 = 0, 1.

Jak chcesz umieścić liczbę 3.4, są 4 segmenty o długości 0.1 na prawo od numeru 3.

Całe liczby i liczby dziesiętne są używane prawie wszędzie, od pomiarów obiektu do ceny produktu w magazynie.